آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی:
این بخش مجهز به دستگاه های سوکسله، اجاق کجلدار، انواع آون، بن ماری، سانتریفوژ، انواع pHمتر، هدایت الکتریکی (ECمتر)، انواع الک با مش های متفاوت، دستگاه تولید آب مقطر،کدورت سنج، فتومتر، انواع هیتر و هیتر استیرر، بن ماری، انکوباتور یخچال دار … می باشد .
پارامترهای قابل اندازه گیری :
انجام پایش های زیست محیطی فیزیکی و شیمیایی در زمینه آب و پساب:
شامل کدورت، (سختی کل)کلسیم و منیزیم، سختی کربناتی، سختی بیکربناتی، سختی دائم، سختی موقت، نیترات، آمونیوم، سولفات، سیانید، هدایت الکتریکی،COD ،DO،TDS ،pH ، BOD5، فسفات، کلراید، کلرآزاد، نیتریت، روغن وچربی، دترجنت، فنل، قلیائیت کل)کربنات و بیکربنات)
انجام پایش های زیست محیطی فیزیکی، شیمیایی در زمینه خاک:
اندازه گیری پارامترهای کلراید،( میزان مواد خنثی شونده خاک TNV(، مواد آلی خاک به روش شیمیایی، مواد آلی خاک به روش LOI ،EC, pH، سولفات، منیزیم، کلسیم، کربنات، بیکربنات، چگالی واقعی ذرات خاک، درصد رطوبت خاک، درصد اشباع خاک، بافت خاک و …

آزمایشگاه شیمی

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید