خدمات ارگونومی

 

خدمات ارگونومی

 

بخش ارگونومیکی شامل:

ارزیابی و رویکرد نرم افزاری پوسچرهای اسکلتی-عضلانی به روش های OWAS ، RULA، QEC، REBA و ROSA و همچنین محاسبه حمل و نقل دستی بار توسط معادله NIOSH، WISHA

با توجه به اختلالات اسکلتی – عضلانی که کارکنان را تهدید می کند، روش مناسب توسط کارشناسان انتخاب و ارزیابی صورت می گیرد.