تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

 

  کلیه تست متدها به صورت رایگان در دو بخش آب و خاک پیوست شده است.  

بخش آب:


فاضلاب در آب و پساب:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/felezatdarabopasab.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-ro7kvr’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-pb00s7′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 

تجزیه قلیایت به روش حجم سنجی:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiineghalyaiyatbraveshehajmsanji.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-ndwo13′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-m5xlaf’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تجزیه هدایت الکتریکی به روش آزمایشگاهی:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinehedayateelektrikibravesheazmayeshgahi.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-l63q3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-iq1aav’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین کلسیم به روش حجم سنجی با استفاده از EDTA

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinekalsiyombraveshehajmsanjibaestefadeazEDTA.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-i3klnb’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-fo2yav’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین کلرید به روش ارگانومتری:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinekloridbraveshearganometri.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-dha8dz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-cc4bmf’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین کدورت به روش نفلومتری

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinekoduratbravesheneflometri.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-b1knjr’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-wlakn’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین منیزیم به روش محاسباتی:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinemanyaziyombraveshemohasebati.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-7typav’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-5drjqv’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین میزان کل جامدات محلول خشک شده در 180 درجه سانتی گراد:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinemizanekollejamedatemahlulekhoshkshodedar180c.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین میزان کل جامدات محلول خشک شده در 103 درجه سانتی گراد

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinemizanekollejamedatemoallaghekhoshkshodedar103c.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین نیترات به روش اسپکتروفتومتری ماواء بنفش:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinenitratbravesheespektrofotometriyemavaaeebanafsh.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تجزیه نیترات به روش وزن سنجی:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinenitritbravesherangsanji.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین اکسیژن محلول به روش اصلاح با آزید:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiineoxigenemahlulbravesheeslahbaazayd.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین PH به روش الکترومتری

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinephbravesheelektrometri.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین پتاسیم به روش نورسنجی شعله:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinepotasiyombaraveshenoorsanjiyeshole.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین سختی کل به روش حجم سنجی با استفاده از EDTA

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinesakhtiyekolbraveshehajmsanjibaestefadeazEDTA.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین سدیم به روش نورسنجی نشری شعله:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinesodiyombaraveshenursanjiyenashriyeshole.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین سولفات له روش وزن سنجی پس از سوزاندن رسوب:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinesoolfatbaraveshevaznsanjipasazsuzandanerusub.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین BOD:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiineBOD.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین COD به روش هضم برگشتی باز:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinecodbraveshehazmebargashtiyebaz.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین دترجنت به روش متیلن بلو

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinedetergentbraveshemetilenblo.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین فسفر به روش کلرید قال

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinefosforbravesheklorideghal.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 

 

بخش خاک:


 
تعیین مقدار مواد آلی در خاک به روش افت حرارتی:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/aliyekhak-oftehararatiloi.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 

آماده سازی اولیه خاک جهت آزمایشهای فیزیکی شیمیایی:

[av_buttonrow alignment=’center’ button_spacing=’5′ button_spacing_unit=’px’ av_uid=’av-ozdfc7′ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[av_buttonrow_item label=’دانلود مقاله اول’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/amadesaziyeavaliyekhakjahateazmayeshhayefiziki-shimiyaii.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-nshcx3′]
[av_buttonrow_item label=’دانلود مقاله دوم’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/amadesaziyeavaliyekhakjahateazmayeshhayefiziki-shimiyaii-2.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-28srfb’]
[/av_buttonrow]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
فاضلاب در خاک:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/felezatdarkhak.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین ph خاک:
[av_buttonrow alignment=’center’ button_spacing=’5′ button_spacing_unit=’px’ av_uid=’av-kwa2mf’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[av_buttonrow_item label=’دانلود مقاله اول’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/phkhak.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-ikct6v’]
[av_buttonrow_item label=’دانلود مقاله دوم’ link=’manually,http://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinephkhak1.5.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-gym6xz’]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
آزمون رطوبت خاک:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/rotubatekhak-azmun.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
شرایط گواهینامه خاک:

[av_button label=’دانلود’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/sharayetgovahinamekhak.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3m8lhz’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 
تعیین چگالی ذرات خاک:
[av_buttonrow alignment=’center’ button_spacing=’5′ button_spacing_unit=’px’ av_uid=’av-fd3i6v’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[av_buttonrow_item label=’دانلود مقاله اول’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinechagaliyezarratekhak-2.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-eipjh3′]
[av_buttonrow_item label=’دانلود مقاله دوم’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiinechagaliyezarratekhak.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-cls6rr’]
[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
 
تعیین هدایت الکتریکی خاک:
[av_buttonrow alignment=’center’ button_spacing=’5′ button_spacing_unit=’px’ av_uid=’av-adevtj’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[av_buttonrow_item label=’دانلود مقاله اول’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiineheyadateelekterikiyekhak.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-8gmgl3′]
[av_buttonrow_item label=’دانلود مقاله دوم’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/taiineheyadateelekterikiyekhak1.5.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-7pso2f’]
[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
 
تعیین شیمیایی خاک:
[av_buttonrow alignment=’center’ button_spacing=’5′ button_spacing_unit=’px’ av_uid=’av-5ee9nb’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[av_buttonrow_item label=’دانلود مقاله اول’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/tajziyeshimiyaiikhak-2.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-4052h3′]
[av_buttonrow_item label=’دانلود مقاله دوم’ link=’manually,https://agsabz.ir/wp-content/uploads/2019/02/tajziyeshimiyaiikhak.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-1ydw1z’]
[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’200px’ custom_border_color=’#4ecac2′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#4ecac2′ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jaf3r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *