تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

 

  کلیه تست متدها به صورت رایگان در دو بخش آب و خاک پیوست شده است.  

بخش آب:


فاضلاب در آب و پساب:

 

تجزیه قلیایت به روش حجم سنجی:

 
تجزیه هدایت الکتریکی به روش آزمایشگاهی:
 
تعیین کلسیم به روش حجم سنجی با استفاده از EDTA
 
تعیین کلرید به روش ارگانومتری:
 
تعیین کدورت به روش نفلومتری
 
تعیین منیزیم به روش محاسباتی:
 
تعیین میزان کل جامدات محلول خشک شده در 180 درجه سانتی گراد:
 
تعیین میزان کل جامدات محلول خشک شده در 103 درجه سانتی گراد
 
تعیین نیترات به روش اسپکتروفتومتری ماواء بنفش:
 
تجزیه نیترات به روش وزن سنجی:
 
تعیین اکسیژن محلول به روش اصلاح با آزید:
 
تعیین PH به روش الکترومتری
 
تعیین پتاسیم به روش نورسنجی شعله:
 
تعیین سختی کل به روش حجم سنجی با استفاده از EDTA
 
تعیین سدیم به روش نورسنجی نشری شعله:
 
تعیین سولفات له روش وزن سنجی پس از سوزاندن رسوب:
 
تعیین BOD:
 
تعیین COD به روش هضم برگشتی باز:
 
تعیین دترجنت به روش متیلن بلو
 
تعیین فسفر به روش کلرید قال
 

 

بخش خاک:


 
تعیین مقدار مواد آلی در خاک به روش افت حرارتی:

 

آماده سازی اولیه خاک جهت آزمایشهای فیزیکی شیمیایی:

 
فاضلاب در خاک:
 
تعیین ph خاک:
 
آزمون رطوبت خاک:
 
شرایط گواهینامه خاک:
 
تعیین چگالی ذرات خاک:
 
تعیین هدایت الکتریکی خاک:
 
تعیین شیمیایی خاک:
 
 
 
 
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید