اندازه گیری ترکیبات مختلف آلی:

مانند بنزن، زایلن، اتیل بنزن، تولوئن، استیک اسید، بنزو آلفا پیرن، اتانول، متانول،۱و ۴بوتادی ان، اتیلن، فرمالدهید، پیریدین، ایزوبوتیل استات، اتیل استات، هیدروکربن های هالوژنه، اتیلن دی کلراید، وینیل کلراید، الکل ها، دی فنیل، فتالات، پروپیلن اکساید، پیریدین، اترها، آمین ها، آلدهید ها، اتیلن  دی آمین، گلایکل ها، متیل اتیل کتون، اپی کلرو هیدرین، هیدروکربن ها، PAH، تتراهیدروفوران، کتون ها، استرها، برموفرم، کلروفرم، کلرو بنزن، کربن تترا کلرید، بوتیل الکل، ایزوبوتیل الکل، آلیل الکل، آلیل الکل، سیکلوهگزانول، ایزوبوتیل استات، سیکلوهگزانون، دی ایزو بوتیل کتون، سیکلوهگزان و … که به علت گستردگی پارامترهای مورد اندازه گیری در این بخش، ذکر تمامی گازها و بخارات آلی مقدور نمی باشد.

بخش عوامل شیمیایی شامل:

انواع گازها، بخارات و ذرات محیط کار به دو روش نمونه برداری فردی و محیطی با استفاده از تست متد های OEL،OSHA  و NIOSH