بخش عوامل فیزیکی شامل:

اندازه گیری صدا و آنالیز صوتی، ارتعاش، روشنایی بصورت موضعی و عمومی (منظم و نامنظم( ، استرس حرارتی، سنجش اشعه های غیریونیزان IR)و (UV و اشعه های یونیزان ( “X،α،Ɣ،β” )، میدان های الکترومغناطیسی و …

بخش عوامل فیزیکی شامل:

 اندازه گیری صدا و آنالیز صوتی، ارتعاش، روشنایی بصورت موضعی و عمومی (منظم و نامنظم( ، استرس حرارتی، سنجش اشعه های غیریونیزان IR)و (UV و اشعه های یونیزان ( “X،α،Ɣ،β” )، میدان های الکترومغناطیسی و …