این شرکت مجهزترین آزمایشگاه در جنوب کشور بوده و در حال ارائه خدمات مهندسی به شرح ذیل می باشد:
طراحی، نصب و اجرای تصفیه خانه های بهداشتی و صنعتی

پروانه صلاحیت ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای سطح ۲
شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در راستای الزامات OHSAS 18001 شامل :
عوامل فیزیکی
عوامل شیمیایی
عوامل بیولوژیکی
عوامل ارگونومیکی
آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در بخش (هوا، صدا، آب، پساب، خاک)
شناسایی ، پایش و ارزیابی آلاینده های زیست محیطی در راستای الزامات ISO 14001 و طرح خود اظهاری در پایش، شامل بخش های زیر :
بخش فیزیکوشیمیایی
بخش فلزات سنگن
بخش بیولوژی
بخش خاک
بخش هوا – منابع ثابت
بخش هوا – منابع سیار
بخش صدا