آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی:
این بخش مجهز به دستگاه های انواع انکوباتور، سانتریفیوژ، اتوکلاو، انواع میکروسکوپ، کلنی کانتر، یخچال آزمایشگاهی و هود لامینار و بر اساس استاندارد بین المللی  ISOطراحی و از شش بخش کاملا ً مجزا تشکیل شده است :
⦁  بخش شستشو
⦁ بخش آماده سازی محیط کشت
⦁ بخش استریلیزاسیـون
⦁ بخش کشت سالـم
⦁ بخش کشت بیمـاری زا
⦁  بخش انکوباسیون و شمارش
آزمون های قابل انجام در بخش میکروبیولوژی
⦁ شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها ( شمارش قارچ و باکتری)
⦁ جستجو و شمارش سالمونلا
⦁ جستجو و شمارش اشرشیا کلی
⦁ جستجو و شمارش باسیلوس استئاروترموفیلوس
⦁ شمارش کلیفرم( توتال و فیکال کلی فرم)

آزمایشگاه میکروبیولوژی

 
 

آزمایشگاه کروماتوگرافی

آزمایشگاه کروماتوگرافی (Chromatography)
ایـن بخـش دارای دستگـــاه های کروماتوگرافی گازی((GC، کروماتوگرافی مایع با فشار بالا (HPLC)، یون کروماتوگرافی(IC) و جی سی مس (GC-MS) می باشد.
ترکیبات قابل اندازه گیری :
⦁ باقیمانده سموم و آفت کش ها به ویژه سموم هالوژنه
⦁ تری هالو متان ها (THM)
⦁ هالواستیک اسیدها (HAA)
⦁ بای فنیل های پلی کلرینه (PCB)
⦁ هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای (PAH’s)
⦁ هیدروکربنهای آروماتیک تک حلقه ای شامل بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن ها (BTEX)
⦁ مشتقات نفتی
⦁ برومات در آب
⦁ کلیه ترکیبات فرار و پایدار حرارتی
⦁ و ….

آزمایشگاه کروماتوگرافی

آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی:
این بخش مجهز به دستگاه های سوکسله، اجاق کجلدار، انواع آون، بن ماری، سانتریفوژ، انواع pHمتر، هدایت الکتریکی (ECمتر)، انواع الک با مش های متفاوت، دستگاه تولید آب مقطر،کدورت سنج، فتومتر، انواع هیتر و هیتر استیرر، بن ماری، انکوباتور یخچال دار … می باشد .
پارامترهای قابل اندازه گیری :
انجام پایش های زیست محیطی فیزیکی و شیمیایی در زمینه آب و پساب:
شامل کدورت، (سختی کل)کلسیم و منیزیم، سختی کربناتی، سختی بیکربناتی، سختی دائم، سختی موقت، نیترات، آمونیوم، سولفات، سیانید، هدایت الکتریکی،COD ،DO،TDS ،pH ، BOD5، فسفات، کلراید، کلرآزاد، نیتریت، روغن وچربی، دترجنت، فنل، قلیائیت کل)کربنات و بیکربنات)
انجام پایش های زیست محیطی فیزیکی، شیمیایی در زمینه خاک:
اندازه گیری پارامترهای کلراید،( میزان مواد خنثی شونده خاک TNV(، مواد آلی خاک به روش شیمیایی، مواد آلی خاک به روش LOI ،EC, pH، سولفات، منیزیم، کلسیم، کربنات، بیکربنات، چگالی واقعی ذرات خاک، درصد رطوبت خاک، درصد اشباع خاک، بافت خاک و …

آزمایشگاه شیمی

لگوی آزمون گستر سبز

آزمایشگاه تحقیق و توسعه

آزمایشگاه تحقیق و توسعه:
این آزمایشگاه با کمال افتخار آمادگی خود را جهت همکاری با دانشگاه ها، موسسات علمی و ارائه خدمات آزمایشگاهی و عقد قرارداد با صنایع مختلف به شرح ذیل اعلام می دارد:

 طراحی، نصب و راه اندازی انواع تصفیه خانه های بهداشتی، صنعتی و …
 آموزش های تئوری و عملی دانشجویان دانشگاه ها در رشته های شیمی، بهداشت حرفه ای، آنالیز دستگاهی و …
 آموزش و مشاوره جهت راه اندازی آزمایشگاه و کسب گواهی نامه های مختلف
 انجام پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی در قالب پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری
 برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی برای مسئولین فنی، دانشجویان
 عقد قرارداد جهت انجام آزمون با صنایع مختلف

آزمایشگاه اتمی

آزمایشگاه جذب اتمی (AAS):
آزمایشگاه های شرکت آزمون گستر سبز ، یکی از مجهزترین و کارآمدترین مراجع برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مطلوب و با کیفیت در زمینه انجام آزمون های کنترل کیفی و کمی در کشور به شمار میرود:
این آزمایشگاه شامل دستگاه جذب اتمی (AAS)ساخت شرکت VARIAN مدل AA240 دارای حالت های شعله (Flame)، کوره گرافیتی (GF)، تولید هیدرید (HG) و بخار سرد (CV) و همچنین دستگاه طیف سنجی جذب مولکولی مرئی-فرابنفش (UV-Vis Spectrophotometer) می باشد.

پارامترهای قابل اندازه گیری :
اندازه گیری فلزات مختلف در بخش هوا، آب و خاک شامل:
As, Ag, Al, B, Cd, Co, K, Na, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Zn, Ti, Zr, Ni, Pb, Se ,Sr

آزمایشگاه اتمی